Contractació i Condicions dels serveis

 
 
 1. Objecte

El present contracte té per objecte regular la prestació dels serveis d’accés a Internet, Veu-IP, fibra dedicada i telefonia fixe, subministrats per CINGLES COMUNICACIONS SL (en endavant, CINGLES), així com les condicions particulars que vinculen CINGLES i al Client (Segons Dades en l’Annex de Contractació  de  Dades  i / o  Contractació  de  Veu-IP)  dels esmentats  serveis  de  telecomunicacions, d’ara endavant les Condicions.  Aquests serveis li són prestats per CINGLES amb NIF B-61.163.218 i domicili a Plaça Catalunya 6 – 08140 Caldes de Montbui – Barcelona, i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, al tom 38.879, Llibre de Societats, Foli B-155.239;  Full 1. Per a qualsevol  consulta,  i  ajustant-se  als  criteris  transparents, clars  i  senzills,  CINGLES  informa al Client que pot posar-se en contacte amb CINGLES mitjançant telèfon al 900 18 17 76, fax al 93 865 06 89 o a l’adreça de correu electrònic info@cinglescomunicacions.com. Les característiques particulars d’aquests Serveis (així com condicions, ofertes, promocions i actualitzacions) formaran part integrant d’aquest Contracte, sense perjudici del que cada oferta, condicions especials o annexos als Serveis  estipuli.

 

 1. Definicions

En aquestes Condicions del Contracte, els termes que figuren a continuació tindran els següents significats:

2.1. “Client”: Persona que ha contractat el subministrament de qualsevol dels Serveis de Telecomunicacions subministrats per  CINGLES.

2.2. “Dispositiu”:  qualsevol  tipus  d’aparell, tals com  descodificadors,  televisors  “connectats”, ordinadors personals, descodificadors gravadors, vídeo-consoles, telèfons intel·ligents, tauletes, blu-ray o qualsevol suports compatibles amb el Servei prestat per CINGLES.

2.3.  “Servei o Serveis”: Generalitat dels serveis de telecomunicacions prestats per CINGLES a Clients amb el seu previ consentiment exprés.

2.4.  “Veu-IP”:  transmissió  de  la  veu  “en  viu ”  (o  amb  lleuger  diferit)  a (un buffer) una memòria intermèdia  que permet  realitzar la reproducció del contingut que s’emet.

2.5. “Altres Serveis”: Qualsevol altre servei de telecomunicacions que pactin ambdues parts lliurement, i que serà detallat en l’Annex I o altres annexos si fos necessari.

 

 1. Condicions dels serveis

3.1. Els Serveis proporcionats per CINGLES són per a ús i gaudi del Client en qualitat d’usuari final, no permetent al Client, totalment o parcialment, comercialitzar, revendre, ni d’una altra manera disposar, dels seus drets i / o obligacions d’aquest Contracte, sense consentiment previ per escrit per part de  CINGLES.

3.2. CINGLES podrà  oferir  al  Client  diferents  ofertes  i  promocions  per  contractar  els  serveis,  les quals poden incloure, si s’escau, descomptes, bonificacions.  En aquests casos CINGLES pot exigir un  compromís  de  permanència  en l’alta  dels  serveis contractats  durant  un  període mínim,  en  funció  de  les  ofertes  vigents  a  cada  moment,  el qual   s’informarà  expressament al  Client.

3.3. En alguns casos,  i  per  donar  un  millor  servei,  CINGLES  pot  facilitar  al  Client  un  nom  d’usuari i / o un codi o clau d’accés als Serveis.  Dit nom d’usuari, codi o clau d’accés  tenen  caràcter  confidencial,  només  podran ser  utilitzats  pel  Client,  i  aquest  només  podrà utilitzar-los per accedir als Serveis, en la forma prevista en aquestes Condicions.  El Client es compromet  a  mantenir  dit  codi  o  clau  de  accés  confidencial,  i  serà  l’únic  responsable per la pèrdua o robatori del  mateix.

3.4. Excepte prova en contra, el Client reconeix expressament que els registres de trànsit generats pels equips de CINGLES constitueixen prova vàlida i suficient dels Serveis sol·licitats i efectivament consumits pel Client.

 

 1. Condicions particulars dels serveis:

Sense perjudici de qualsevol altra condició específica aplicable a l’oferta contractada pel Client, els Serveis de CINGLES es regiran per aquestes Condicions i especialment per les condicions particulars establertes en els següents apartats i els reflectits en la documentació annexa de Dades Contractuals o altres annexos que s’estableixin de mutu acord. El Client podrà contractar qualsevol de les modalitats de Serveis disponibles d’acord amb els diferents paquets o ofertes comercials que CINGLES posi a la seva disposició en cada moment a través del lloc web o de qualsevol altre suport comercial i / o publicitari.  El compliment dels requisits tècnics establerts tant en aquestes Condicions com en el Lloc Web de CINGLES per a cada servei, és imprescindible i necessari per a la prestació d’aquest Servei o Serveis, i per aquest motiu el Client s’obliga a que els seus equips informàtics i terminals de veu o dades (així com els Equips, definits més endavant) reuneixin les característiques mínimes per a la correcta prestació dels Serveis.  Aquests requisits podran ser modificats per CINGLES en funció de l’evolució tecnològica dels Serveis.

4.1. Accés a Internet:

4.1.1. El  Servei  d’accés  a Internet  proporcionat  per  CINGLES  permetrà  al Client  accedir a la  xarxa Internet  mitjançant  les  modalitats  de  connexió i  diferents  ofertes  d’ample  de  banda  que  en  un futur  s’oferiran  per  CINGLES,  d’acord  amb  el  lloc  Web  o  les  ofertes  comercials que es publiquin per qualsevol altre  mitjà.

4.1.2. El Client s’obliga sota la seva exclusiva responsabilitat a realitzar un ús lícit del Servei d’Accés a Internet proporcionat per CINGLES.  CINGLES, que actua exclusivament com a prestador d’un servei d’intermediació, no controla ni monitoritza l’ús que del Servei d’Accés a Internet que realitza el Client ni tampoc el contingut  transmès.

4.1.3. En tot cas, per a totes les ofertes d’Accés a Internet ofertes per CINGLES, l’ample de banda,  i  per  tant,  la velocitat d’accés  a  Internet  dependrà  en  cada  moment  del  trànsit  d’Internet, del nombre d’internautes simultanis i d’altres factors tècnics associats a la xarxa Internet, de manera que no poden garantir-se i sempre podran ser inferiors a les velocitats màximes indicades en el Lloc Web o en l’oferta comercial contractada.  En el cas dels productes garantits, la velocitat mínima serà l’establerta en les condicions de la  oferta.

4.1.4. Pel Servei d’Accés a Internet, CINGLES podrà oferir diferents ofertes comercials, bé mitjançant quotes fixes mensuals, tarifes planes o bons (que podran incloure, o no, tots o alguns dels Serveis addicionals, conjuntament, o no, com Serveis combinats), amb les limitacions i condicions que s’especifiquen en el Lloc Web o l’oferta comercial que marqui la data més actualitzada i que quedaran reflectides en la documentació annexa de Dades Contractuals o altres annexos que acordin les parts.  Els Serveis que no estiguin inclosos en cap quota o tarifa plana que el Client pugui haver contractat,  es  facturaran  a  funció  de  les  tarifes  vigents  a  cada  moment  i  del  consum realitzat pel  Client.

4.1.5. El Client es compromet a no utilitzar el Servei d’Accés a Internet (ni qualsevol dels Serveis addicionals) en contravenció de la llei o d’aquestes Condicions.  En concret, es prohibeix al Client la utilització del Servei d’Accés a Internet per a la comissió d’il·lícits penals i / o administratius, com ara difondre a la xarxa virus o qualsevol altre programa o dispositiu susceptible de causar danys a la xarxa o a altres equips;  enviar comunicacions comercials no sol·licitades;  vulnerar drets de propietat intel·lectual o industrial i / o infringir qualsevol llei o dret de tercers.  El Client serà l’únic responsable per aquestes activitats i mantindrà indemne a CINGLES enfront dels danys derivats d’aquestes  activitats.

4.1.6. CINGLES en cap cas podrà ser considerada responsable de la qualitat, exactitud, actualitat, fiabilitat, legalitat i / o correcció dels continguts o dades transferides, accedits, publicats i / o rebuts pel Client a través del Servei d’Accés a Internet (o de qualsevol dels seus serveis addicionals), i així mateix CINGLES declina tota responsabilitat  amb  respecte  a  la  licitud  o  procedència  dels  continguts,  dades,  programés informació de qualsevol classe subministrats, accedits, publicats i / o rebuts pel Client a través d’aquest Servei d’Accés a Internet.  D’altra banda, CINGLES no serà responsable per cap acció o omissió duta a terme per tercers a través d’Internet que pugui atemptar contra els interessos o drets de propietat intel·lectual, industrial, a l’honor, a la intimitat, a la protecció de dades personals i / o a la pròpia imatge del Client.

4.1.7. El Client entén i accepta  que  el  procés  tècnic  i  de  transmissió  a  través del Servei d’Accés a Internet pot implicar: (i) la transmissió no segura a través de diverses xarxes públiques;  i / o  (ii)  modificacions  o  canvis realitzats  al  objecte  de  compatibilitzar  el contingut transmès,  accedit,  publicat  o  rebut  amb  les  especificacions  tècniques  de connexió  de xarxes o  dispositius.

4.1.8 En el moment de la visita al domicili del Client per a la instal·lació del servei d’accés a Internet, el Client podrà disposar de l’ajuda de l’operari per a configurar la connectivitat wifi dels dispositius bàsics habituals domèstics del Client (limitats a mòbil, tablet, smart TV i ordinador personal) sense cost addicional.  En el cas que el Client desitgi actuacions diferents a l’anteriorment mencionades, o bé les actuacions anteriorment indicades però que aquestes impliquin un desplaçament addicional, es generarà un cost de 25 euros /hora + IVA al tipus vigent,, considerant-se com temps de treball el necessari per anar i tornar al domicili del Client.

4.2.  Servei de Veu-IP

4.2.1. El Servei de Veu-IP proporcionat per CINGLES consisteix en la posada a disposició del Client d’un número de telèfon que permetrà al Client realitzar (o rebre) tot tipus de trucades vocals sortints i entrants cap o des de qualsevol operador tercer. Aquest Servei de Veu IP és un servei diferenciat del servei telefònic disponible al públic, i, d’acord amb la normativa, està subjecte a una sèrie de limitacions tècniques i legals pel que fa al servei telefònic ordinari.

4.2.2. Perquè CINGLES pugui assignar un número de telèfon al Client (que li permetrà rebre trucades entrants), el Client ha de disposar de domicili legal dins de l’àmbit geogràfic on es proveeixi el Servei, amb el tipus de nombre que se li hagi assignat (geogràfic -amb nomadisme limitat a una determinada província o  districte).

4.2.3. Pel Servei de Veu-IP, CINGLES podrà oferir diferents ofertes comercials, bé mitjançant  quotes  mensuals,  tarifes  planes  o  bons  (incloent  sempre  el  Servei  de  Accés a Internet, i opcionalment altres futurs Serveis combinats com podria ser el servei mòbil),  amb  les  limitacions  i  condicions  que  es  especifiquin  a  el  lloc  Web  de  CINGLES.  La realització de trucades diferents a les incloses en qualsevol quota mensual, tarifa plana o bo  (les  quals  s’hauran  informat  prèviament  al  Client),  o en el seu cas,  les  trucades  que el Client realitzi si no hagués contractat una tarifa plana, es facturaran en funció de les tarifes vigents en cada moment i del consum realitzat pel  Client.

4.2.4. El Client es compromet a no utilitzar el Servei de Veu-IP en contravenció de la llei o d’aquestes  Condicions. En concret,  es  prohibeix  al  Client  la utilització  del  Servei  de  Veu-IP  per la comissió d’il·lícits penals i / o administratius.  El Client serà l’únic responsable per aquestes activitats i mantindrà indemne a CINGLES enfront dels danys derivats d’aquestes activitats.

4.3.   Portabilitat:

4.3.1. El servei  de  Veu-IP  de  CINGLES  inclou, en el seu cas, la  portabilitat  del número de telèfon que el Client tingués amb el seu anterior operador d’accés.  Amb l’emplenament de la sol·licitud de Portabilitat, o l’atorgament del consentiment a través del procés de verificació per tercers recollit en la Circular 1/2009 de la CMT, modificada per la Circular 1/2012,  el  Client  i  el  titular  de  la  línia  manifesten a            l’ operador  donant la seva voluntat de  causar baixa  com  a Client  amb  aquesta  empresa,  però  conservant la seva  numeració, de  tal  manera  que el seu nou operador d’accés serà CINGLES.  La sol·licitud de portabilitat o, si s’escau, l’atorgament del consentiment a través del procediment de verificació per tercers recollit en la Circular 1/2009 de la CMT, modificada per la Circular 1/2012, suposa l’autorització expressa del titular de la línia a CINGLES com a operador receptor per realitzar en el seu nom els tràmits necessaris per dur a terme l’habilitació davant el corresponent operador donant, prèvies les oportunes verificacions sobre la validesa de la sol·licitud i, si escau, els tràmits i comunicacions de sol·licitud d’habilitació, en la forma legalment establerta amb l’operador donant, qui haurà de notificar a CINGLES el resultat  de  la  corresponent sol·licitud. A tal efecte el  titular  autoritza  a  CINGLES  per  que  les seves dades personals siguin transferides als operadors involucrats en el procés de portabilitat.

4.3.2. La portabilitat del número a CINGLES implica la provisió i modificació de l’accés  físic associat, per això, el termini de portabilitat estarà inclòs i supeditat al de provisió de l’accés, o  es  requereixi  de  1  dia  addicional  per  la  validació  de  la  identitat  del  Client en cas de  revenda. El  Client  podrà  sol·licitar  la  cancel·lació de  la  portabilitat a  qualsevol  moment des de la data inicial de la sol·licitud fins el termini de dos (2) dies hàbils anteriors a l’execució de  la  portabilitat,  trucant  al  telèfon  de  la  CINGLES  938  650  585  o  al  seu  telèfon gratuït 900.181  776.

4.3.3. Els operadors involucrats en el procés de portabilitat realitzaran les actuacions necessàries per dur a terme el traspàs de la línia telefònica en l’horari escollit pel Client.

Durant aquest període el Client accepta la possible interrupció o limitació en la prestació del servei durant el temps mínim indispensable per realitzar els treballs de canvi d’operador, i que legalment es troba establert com a màxim en tres (3) hores.

No obstant, dit horari podrà ser modificat en funció de la disponibilitat de l’operador, sense que en cap cas CINGLES es faci responsable dels possibles retards en què pogués incórrer l’operador donant. CINGLES comunicarà al Client la data i horari definitius per al canvi d’operador.  En tot cas CINGLES no serà responsable de l’incompliment per part dels operadors implicats de les seves obligacions legals en relació amb la portabilitat.  No obstant l’anterior, CINGLES farà tots els esforços i investigacions per posar en coneixement de l’usuari aquesta circumstància i les seves implicacions.  Per a aquells supòsits en que cursada i activada la sol·licitud de portabilitat, s’originessin, per causes alienes i / o no imputables a CINGLES, pertorbacions en la prestació del servei telefònic, com ara la no recepció de trucades pel Client (Titular) o el lliurament incorrecta de les trucades efectuades pel mateix, i en particular, quan les mateixes fossin degudes a la no adequació, d’acord amb la legislació vigent, de les xarxes de tercers operadors involucrats en el procés de portabilitat, CINGLES quedarà exonerada de totes les responsabilitats de tot tipus que es poguessin derivar.  Sense perjudici d’això, CINGLES farà tots els esforços a fi d’esbrinar i posar en coneixement del titular l’origen d’aquestes pertorbacions pel que fa a la prestació del servei telefònic contractat.

4.4. Fibra dedicada:

-En cas de contractar la tarifa FIBRA DEDICADA, Cingles oferirà un servei de punt a punt (PtP) entre el NODE principal i el punt de subministrament del client. Aquest punt a punt serà exclusiu pel client i no compartirà la tecnologia GPON pròpia del servei FTTH.

4.5 Monitorització del servei:

-El servei de monitorització consta d’un programari amb la capacitat de fer el seguiment de l’estat de la xarxa del client i notificar via correu electrònic en cas de fallada del servei. El client té la opció d’afegir el seu correu electrònic per poder rebre aquests avisos en cas de fallada del servei.

4.6 Altres Serveis.

4.6.1 Contemplaran altres serveis contractats pel client, qualsevol altre servei referent a telecomunicacions que les dues parts pactin lliurement. Aquests pactes s’establiran en la documentació annexa de Dades Contractuals que sigui necessària per a determinar les obligacions, drets i serveis a realitzar, que s’obliguen cadascuna de les parts.

4.7. En el cas de la contractació del servei de telefonia fixa, l’ús de trucades il·limitades caldrà entendre-ho des d’un ús personal (per persona física) amb la finalitat de consum particular i  raonable del servei de les trucades. Queden prohibides totes les pràctiques irregulars que suposin un ús no personal del servei. A tal efecte, superats els primers 1.500 minuts mensuals, s’aplicaran les següents tarifes:

Destinacions Nacionals

€ / Min.

desde 1.000€
Dte. 15%

desde 2.000€ Dte. 20%

Espanya Fixes

0,00400 €

0,00340 €

0,00320 €

Espanya Mòbil

0,01500 €

0,01275 €

0,01200 €

Impostos indirectes no inclosos

El servei de telefonia és gratuït si s’efectuen les trucades en els següents països: Andorra, Argentina, Bèlgica, Colòmbia, Gibraltar, França, Dinamarca, Alemanya, Grècia, Irlanda, Islàndia, Itàlia, Mèxic, Mònaco, Holanda, Noruega, Portugal, Suècia, Suïssa, Regne Unit, Uruguai, EEUU i Canadà. Fora d’aquests països s’aplicarà la tarifa que consta en annex.

 

 1. Material necessari per a la recepció dels serveis

5.1.  Xarxa de fibra i  instal·lacions

5.1.1. Per poder accedir als Serveis, el Client ha de tenir, a l’edifici on es troba el seu domicili, els elements de xarxa i instal·lacions necessàries (la “Xarxa de Distribució”) per connectar el domicili del Client a la Xarxa Suport dels Serveis, normalment aprofitant les infraestructures comuns de telecomunicacions ( “ICT”) existents a l’edifici.  Quan l’edifici del Client no disposi ja d’ella, CINGLES podrà instal·lar la Xarxa de Distribució, directament o/a través de tercers per ella designats, d’acord a les condicions específiques acordades per les parts implicades per a la citada instal·lació (Client, Comunitat de Propietaris  i / o  qualsevol  un altre  tercer  que  sigui  necessari).  CINGLES  utilitzarà  les  ICT  existents  a l’edifici i, cas de no existir aquestes ICT, CINGLES també podrà gestionar, i el Client col·laborarà per aconseguir, les autoritzacions que siguin necessàries per a procedir a la instal·lació de la Xarxa de Distribució a l’edifici, sempre d’acord amb la normativa  aplicable.

5.2.  Equips

5.2.1. Per accedir als serveis el Client ha de tenir una sèrie d’equips en l’interior del seu domicili,  que  hauran  de reunir  les  especificacions  tècniques  mínimes  que  es  requereixin  per  connectar els terminals (de veu o dades) del Client, a la Xarxa de Distribució i a la Xarxa Suport dels Serveis, segons s’han establert en aquestes Condicions, així com aquelles especificacions i requisits addicionals que en cada moment CINGLES comuniqui al Client, en funció de l’evolució de les tecnologies en què es basen els serveis (els “Equips”), o que siguin necessaris per a la realització dels serveis pactats lliurement entre les  parts.

5.2.2. Qualsevol Equip proporcionat per CINGLES (d’ara en endavant, els “Equips de CINGLES”) al Client en virtut d’aquest Contracte és propietat de CINGLES i es cedeix al Client exclusivament per a l’ús i gaudi dels Serveis d’acord amb aquestes Condicions.  En cap cas el Client podrà vendre, cedir, lliurar o comercialitzar aquests Equips de CINGLES, ni tampoc traslladar-los fora  del  domicili  donat  de  alta  per  els  serveis,  ni  utilitzar-los  amb  fins  diferents  a  els  previstos  en aquestes  Condicions.  En  cas  d’incompliment  de  aquestes  obligacions,  o  fins i tot en cas  de  pèrdua  o deteriorament  de  aquests  equips  de  CINGLES  per  culpa  del  Client,  CINGLES  podrà  exigir  la  devolució o el pagament del preu abonat per CINGLES per aquests Equips de CINGLES, i si és el cas, podrà resoldre el  Contracte.

5.2.3. El Client es compromet a mantenir en perfecte estat de conservació els Equips de Cingles. Qualsevol dany causat als Equips dins del domicili del Client, ja sigui causat directament pel Client, o bé indirectament por part de qualsevol persona o animal que estigui en el domicili, sigui com a conseqüència d’un ús dolós, negligent o merament fortuït, haurà de ser rescabalat per part del Client, amb total indemnitat per part de Cingles. En conseqüència, el Client s’obliga al pagament que correspongui per a la substitució parcial o total dels Equips, així com les despeses de desplaçament i assistència dels operaris de Cingles.

5.2.4. CINGLES prestarà el servei d’instal·lació dels Equips de CINGLES, sent CINGLES l’encarregat de la seva instal·lació i  configuració.

5.2.5. Pel que fa als Equips de CINGLES, CINGLES no ofereix més garantia sobre el funcionament dels Equips que l’exigida legalment per a aquests.  Un cop finalitzat el present Contracte, el Client haurà de tornar els Equips de CINGLES de forma immediata i com a màxim en el termini de  un  (1)  mes  des de  la  data  de  finalització.  A tal  efecte,  facilitarà,  en el seu cas,  l’accés  necessari al personal de CINGLES perquè procedeixi a la retirada dels Equips de CINGLES.

5.2.6. Els serveis de manteniment que CINGLES pugui oferir dependran de la modalitat i oferta de Serveis contractada pel Client.  En cas que s’hagi acordat un servei de manteniment de la Xarxa de Distribució i / o dels Equips de CINGLES, el manteniment i la solució  d’avaries  en  els  mateixos  només  podrà  portar-se  a  terme  per  personal  autoritzat  per CINGLES.

5.2.7. Les avaries que es produeixin en equips o instal·lacions propietat de CINGLES seran reparades al més aviat possible, des de que CINGLES tingui coneixement de les mateixes, podent optar per la substitució dels  mateixos  quan  la  gravetat  de  l’avaria  ho aconselli,  a  criteri  dels  tècnics.  En aquest  cas, totes  les  intervencions  s’efectuaran  sense  càrrec  algun  pel  Client.  No  obstant això, seran a càrrec del Client tots els costos i despeses ocasionades per la reparació de la Xarxa de Distribució, i / o dels Equips de CINGLES, que hagin estat manipulats per personal no autoritzat per CINGLES, o utilitzats amb finalitats diferents a les disposades en aquest Contracte.

 

 1. Sol·licitud i Contractació

6.1. CINGLES connectarà al Client a la Xarxa, en un termini de noranta (90) dies a comptar de la signatura del Contracte, llevat  causes  de  força  major, causes  que  escapin  del  control  de  CINGLES,  o  qualsevol altra causa  especificada  en  aquestes  condicions,  prèvia  verificació  per  CINGLES  de  les  dades  i  documents aportats pel Client a la signatura del Contracte, de la idoneïtat i conformitat de les connexions i requisits tècnics necessaris per rebre els Serveis, així com als estudis de viabilitat i / o qüestionaris de requeriments necessaris per a cada un dels Serveis.  A aquest efecte, CINGLES informarà  al  Client  del  dia  i  hora  dins  del  termini  anteriorment  indicat  en  el que  es  realitzarà  la connexió inicial, sempre que s’hagi instal·lat prèviament la Xarxa de Distribució per a efectuar aquesta connexió, i si s’escau, quan es procedirà a lliurar els Equips de CINGLES (en cas d’haver estat contractats pel Client).

6.2. El termini de connexió inicial indicat en la clàusula anterior podrà ampliar-se quan concorrin qualsevol de les següents  circumstàncies:

6.2.1. La  inexistència  en l’edifici  del  Client  d’una ICT  degudament  aprovada  i  preparada  per rebre els  Serveis.

6.2.2.  La necessitat d’autorització de la Comunitat de Propietaris de l’immoble on es trobi el Client, o autorització de qualsevol tercer aliè a CINGLES, per a qualsevol aspecte relacionat amb aquest  Contracte.

6.2.3. La realització de la verificació prèvia com abans esmentada de les connexions o instal·lacions tècniques, així com en el cas d’actuacions de tercers a la Xarxa de Distribució.

6.3. Sense perjudici del que estableixen les clàusules anteriors, el Client és plenament conscient  de  que  CINGLES  no  podrà  realitzar  la  connexió  inicial,  i  per  tant  no  podrà  prestar els Serveis, en els següents casos, aliens a la voluntat de  CINGLES:

6.3.1. En cas que el domicili comunicat pel Client no estigui dins de les Àrees de Cobertura.

6.3.2. En cas de no haver-se pogut obtenir l’autorització corresponent per instal·lar la Xarxa de Distribució o les ICT  necessàries.

6.3.3. En cas que el Client no compleixi els requisits tècnics dels Serveis, en particular, però sense limitació, que el Client no posseeixi els Equips o instal·lacions  necessàries.

6.3.4. En cas que el Client sol·liciti la portabilitat d’un número, quan tècnicament i / o legalment no sigui possible portar aquest número cap a la xarxa de  CINGLES.

6.3.5. Per qualsevol altra causa imputable al Client que impedeixi la prestació dels  Serveis.

6.3.6. Per qualsevol causa que no sigui imputable a CINGLES.  En aquests casos que impossibiliten completament la prestació de tots o d’un determinat servei, el Contracte s’entendrà  no  realitzat  (per  tots  o  per un determinat Servei),  i  CINGLES  retornarà  al Client qualsevol quota que, si s’escau, hagués  abonat.

6.4.   En general, CINGLES no serà responsable pels retards derivats de la impossibilitat d’habilitar  la  posada en funcionament  de  tots  o  de  algun  dels  serveis per  causes  alienes a la voluntat de CINGLES.  No obstant, en el moment en que CINGLES constati l’existència d’aquestes causes alienes a la seva voluntat, que retardin o impossibiliten la posada en funcionament dels Serveis (per exemple, un cop realitzat l’estudi de viabilitat corresponent), ho comunicarà prèviament al Client, que tindrà la possibilitat en aquest cas  d’esperar  a  que  els  serveis  estiguin  disponibles  en el seu  edifici  (si  això  fos  possible)  o  de resoldre el Contracte (amb la corresponent devolució de qualsevol quota que hagués abonat).

6.5.   El lliurament dels Equips de CINGLES i la instal·lació prèvia de la Xarxa de Distribució es realitzarà en el domicili designat pel Client a aquest  efecte.

 6.6.   La prestació dels Serveis per part de CINGLES, així com l’obligació de pagament de la contraprestació  per  part del  Client,  s’iniciarà  tan  aviat  com  el  Client  disposi, en el seu domicili,  de  connexió  a  la  xarxa  de  distribució, així  com  de  tots  els  equips  i  instal·lacions tècnicament  necessàries.

 

 1. Facturació i Pagament.

7.1.  Com a contraprestació pels Serveis contractats, el Client s’obliga a satisfer a CINGLES les quantitats derivades dels Serveis consumits, d’acord amb les quotes i tarifes  vigents  a  cada  moment  per  la  modalitat  i  oferta  segons  documentació  annexa  de Dades Contractuals, a les quals cal afegir l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA).  El Client declara que ha estat convenientment informat de les quotes i tarifes aplicables.  Les quotes i tarifes vigents en cada moment (incloent ofertes, promocions, descomptes,  quota  inicial  i  quotes  fixes  mensuals  per  cada  Servei),  podran  ser  consultades en el Lloc Web, així com a través del Servei d’Atenció al Client de CINGLES, tant per telèfon com en la seva central en els horaris  establerts.

7.2.   Tota promoció o oferta comercial de tarifes o condicions especials que es trobin vigents en el moment de subscriure el Contracte per a cada modalitat, podrà ser d’aplicació  al  Client en el  moment  de  contractar  els  serveis,  d’acord  amb l’establert en aquestes condicions especials.  El Client no podrà beneficiar-se d’aquelles promocions que  CINGLES  pugui  portar  a  terme  després  de la  subscripció  del  contracte  pel  Client,  a  menys  que les condicions d’aquestes promocions estableixin el  contrari.

7.3.   En  el  cas  que  sigui procedent,  la  quota  inicial  o  d’alta  es  meritarà  per  una  sola  vegada en  concepte de  contraprestació  per  la  connexió  als  serveis,  i el seu  import  es  satisfarà  prèviament  a  la instal·lació del Servei i inclourà els costos d’instal·lació i els Equips de CINGLES.  Els metres interiors de cablejat de fibra òptica per a la instal·lació interior de l’habitatge (per interior s’entén el  punt  a  que  la  xarxa  de  distribució  de  CINGLES  accedeix al  interior  de  la propietat privada del client sense comptar les zones comunitàries en el cas que l’edifici o casa disposi d’elles) del client són fixos a 10 metres, i qualsevol extensió d’aquests metres  suposarà    un cost addicional  de  18  €  per  cada  5 metres  o  fracció  d’instal·lació,  que haurà d’abonar a la primera quota del servei.  La instal·lació del cablejat a l’interior de l’habitatge es realitzarà mitjançant grapes de subjecció vistes.  En cas que el client sol·liciti un altre tipus d’instal·lació s’haurà de fer càrrec dels sobre costos que suposi la mateixa.  En el cas que l’accés a l’habitatge no sigui tocant a la via pública, el cablejat de fibra òptica en aquest tram discorrerà aeri o, si n’hi ha, per la mateixa canalització subterrània que la línia d’alimentació elèctrica.  En el cas que l’aprofitament d’aquesta canalització no sigui possible, serà el client qui s’haurà de fer càrrec de l’obra civil necessària per a poder realitzar la instal·lació subterrània.

7.4.  CINGLES facturarà al Client, amb una periodicitat mensual, les quantitats que el Client hagi d’abonar per la contractació i utilització dels Serveis subministrats, d’acord amb les tarifes vigents en cada moment.  Les quotes fixes mensuals corresponents a la contractació dels Serveis, seran facturades per avançat, mentre que, en el seu cas, les quantitats derivades del consum dels Serveis realitzat pel Client, es meritaran en el mes següent.  En cas que per raons tècniques no fos possible facturar al Client en el període corresponent, CINGLES podrà presentar al cobrament la corresponent factura en els següents períodes. 

7.5.  La factura serà emesa en suport electrònic, que tindrà la mateixa validesa que les factures en suport  paper,  sense  perjudici  de  la  facturació  a  suport  paper  que  CINGLES  podrà  enviar  al  Client en cas que aquest ho sol·liciti.

Les factures contindran degudament diferenciats els conceptes de preus pels Serveis que es presten.  En el cas que es tracti de serveis especials operats per tercers (ex. Serveis de tarifes superiors o de tarifació addicional) CINGLES reflectirà les sumes corresponents un cop hagi rebut la informació per part d’aquests operadors.

7.6.  CINGLES podrà avançar la facturació pel cobrament de les quantitats meritades quan:

7.6.1. El Client excedeixi el límit de crèdit que s’hagi fixat d’acord amb aquestes Condicions.

7.6.2. Es produeixi la suspensió temporal o interrupció definitiva dels Serveis.

7.6.3. El Client incompleixi el present Contracte.

7.6.4. Es produeixi un frau o hi hagi risc d’impagament.

7.6.5. S’extingeixi o finalitzi el present Contracte, per qualsevol causa.

7.7.  Els  pagaments  es  faran  efectius  mitjançant  domiciliació  bancària  a  favor  de  CINGLES  al  compte  que hagi designat el Client, llevat que el Client notifiqui per escrit a CINGLES el seu desig d’utilitzar un altre mitjà de pagament diferent, d’entre els comunament utilitzats en el tràfic  comercial.

7.8. Sense perjudici de les altres conseqüències que, d’acord amb aquestes Condicions, puguin derivar de l’incompliment (p. ex. suspensió temporal o interrupció definitiva dels Serveis, execució dels dipòsits, fiances o altres garanties que s’haguessin establert d’acord amb aquestes Condicions), l’impagament pel client de les quantitats degudes per la utilització dels Serveis,  reportaran  un  interès  de  demora  igual  al  interès  legal  del  diners  incrementat  en  dos (2) punts.

 

 1. Suspensió Temporal i Interrupció definitiva dels Serveis.

8.1. El retard amb el pagament total o parcial pel Client durant un període de temps superior a quinze (15) dies des de l’enviament al Client del document de càrrec corresponent a la facturació de qualsevol dels Serveis, podrà donar lloc, previ avís requerint el pagament al Client amb una antelació de quinze (15) dies, a la suspensió temporal del Servei o Serveis respecte al pagament que s’hagi incorregut en mora.

8.2. La suspensió dels Serveis no eximeix al Client de l’obligació de continuar amb el pagament de les quotes periòdiques fixes corresponents, així com de les quantitats  pendents.

8.3. En el supòsit de suspensió temporal del Servei de Veu-IP per impagament del mateix, aquest serà mantingut per a les trucades sortints d’urgències, així com per a les trucades entrants que no suposin cap càrrec pel Client.

8.4. CINGLES restablirà el  Servei o serveis suspesos dins del dia laborable següent a aquell en que tingui constància que l’import degut ha estat satisfet per complet.

8.5. El retard en el pagament dels Serveis per un període superior a tres (3) mesos, o la suspensió temporal d’algun dels Serveis (o de tots) en dues ocasions, per mora en el pagament d’aquest servei o Serveis, donarà dret a CINGLES a la interrupció definitiva de l’esmentat servei o Serveis,  i,  en el seu cas,  a  la  corresponent resolució del contracte, comunicant al Client amb quinze (15) dies hàbils d’antelació indicant la data en què tindrà lloc la interrupció.

8.6. CINGLES podrà, així mateix, suspendre temporalment o interrompre definitivament els Serveis, a la seva elecció, sense que això doni lloc a indemnització o compensació al Client, en els següents casos:

8.6.1. Davant la comissió d’un frau o davant l’existència d’un risc objectiu de comissió d’un frau.

8.6.2. En cas de danys produïts o que poguessin produir-se pel Client a la xarxa de distribució per l’ús d’equips no homologats.

8.6.3. Com a conseqüència de la realització de qualsevol ús il·lícit dels Serveis.

8.6.4. Per falta de constitució de la garantia sol·licitada per CINGLES d’acord amb aquest Contracte.

8.6.5. En qualsevol cas, per incompliment del contracte per part del Client.

8.7.  En el cas que el Client hagués presentat una reclamació davant les Juntes Arbitrals de Consum o davant la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació, CINGLES no suspendrà ni interromprà el Servei o Serveis impagats, mentre que la reclamació s’estigui substanciant, sempre que el Client consigni fefaentment l’import degut, lliurant el corresponent resguard a CINGLES.

 

 1. Durada i Extinció del Contracte.

9.1.  El Contracte tindrà una durada indefinida, a comptar des de la signatura del mateix. No obstant, la validesa  del contracte quedarà subjecta i condicionada a la prèvia verificació per CINGLES de les dades i documents aportats pel Client a la signatura del Contracte, així com a la idoneïtat i conformitat de les connexions i  instal·lacions tècniques necessàries pels serveis, i als estudis de viabilitat i / o qüestionaris de requeriments necessaris per a cada un dels Serveis, respecte als quals el Client reconeix haver estat expressament  informat.

9.2. El Client podrà donar de baixa el Servei de Veu-IP o qualsevol altre servei considerat addicional a l’ofert com a bàsic (servei de connexió de dades a través de fibra òptica). El Client pot resoldre totalment el Contracte, en qualsevol moment, havent-ho de comunicar prèviament a CINGLES  amb  una antelació mínima de quinze (15) dies naturals al moment  a  que  hagi  de tenir efecte, mitjançant trucada, fax o correu al Centre de Serveis d’Atenció al Client indicant les dades per assegurar una tramitació correcta.

9.3. Així mateix, el Contracte podrà extingir-se (totalment o parcialment  per algun  de  els Serveis) per les causes generals d’ extinció dels contractes i, en particular, per les següents causes:

9.3.1. Per cessament de l’activitat, per la pèrdua del títol habilitant per a la prestació d’algun o de tots els  serveis per qualsevol causa i/o per la declaració de concurs de CINGLES que impedeixi la normal execució de l’objecte del present Contracte.

9.3.2. Quan el Client realitzi activitats il·legals, il·lícites  o contràries a  la bona fe i / o  el ordre públic, i també quan faci servir els Serveis contravenint la normativa vigent o que disposa aquest Contracte.

9.3.3. Per incompliment greu del Client de qualsevol disposició d’aquest Contracte, i especialment, per la comissió d’un frau (real o presumpte, segons el parer de CINGLES).  

9.3.4. Per interrupció definitiva dels Serveis en els supòsits regulats en la clàusula 8 d’aquestes            Condicions. 

9.3.5. A causa de qualsevol modificació legal i / o tècnica que impossibiliti la prestació dels Serveis o de qualsevol de les seves funcionalitats tal com van ser contractats.  

9.3.6. En qualsevol altre cas previst en aquestes Condicions o en la normativa aplicable. 

9.4. En cas d’ofertes de Serveis condicionades a un període de permanència mínima, si el Client decideix resoldre el Contracte o donar-se de baixa d’aquests Serveis amb anterioritat al termini acordat o, en el cas de resolució anticipada per part de CINGLES per causes imputables al Client, el client està obligat a: retornar els Equips de CINGLES (en el cas que els mateixos no siguin de propietat del client) i reemborsar l’import de tots aquells descomptes, bonificacions i promocions de què hagi gaudit el client en la contractació de cadascun dels Serveis; i reemborsar el cost de retirada i recollida dels Equips de CINGLES prestats en dipòsit, inclosos els de desplaçament; i els costos de desplegament de la seva xarxa de fibra (en el cas que hagi estat necessari desplegar una nova fibra per connectar al client, considerada en anglès el “Drop” i que va des de l’última caixa terminal fins a l’interior de la casa del Client).   

9.5. En el cas d’ofertes no subjectes a un període de permanència, el client únicament estarà obligat a tornar els equips facilitats per CINGLES en un període de temps inferior a un mes des de la baixa del servei. Aquests equips s’hauran de retornar a les oficines de CINGLES (ubicació descrita a l’apartat 1 d’aquestes condicions). La no devolució dels equips en el termini corresponent provocarà un càrrec al client del cost dels mateixos. 

9.6. La suspensió temporal, interrupció definitiva, resolució o terminació del Contracte o de qualsevol dels Serveis no exonera al Client de complir amb les seves obligacions de pagament de les quantitats meritades per els Serveis prestats fins a la data de suspensió, interrupció, resolució o terminació, ni tampoc exonera al client de la seva obligació de pagament de qualsevol altres càrrecs o imports pendents de pagament o reemborsament pel client, així com de fer front a tots els danys i perjudicis que li hagin estat ocasionats a CINGLES com a conseqüència de qualsevol acte o omissió del client.

 

 1. Atenció al Client i Reclamacions.

10.1. CINGLES facilitarà al Client tota la informació sobre els Serveis, quotes, tarifes, manteniment, incidències, reparacions i sobre qualsevol altra informació necessària per a una adequada prestació dels Serveis, a través del Servei d’Atenció al Client de CINGLES mitjançant telèfon al 900181776, o l’adreça de correu electrònic info@cinglescomunicacions.com. També podrà dirigir-se per correu a la següent adreça: Plaça Catalunya 6 – 08140 Caldes de Montbui, en atenció al responsable del Servei  d’ Atenció al Client de CINGLES.

10.2. Per presentar qualsevol queixa, reclamació o incidència en relació amb la prestació dels Serveis, el Client podrà dirigir-se a CINGLES per qualsevol de les vies indicades en la clàusula anterior, en el termini d’un (1) mes des del moment en que tingui coneixement del fet que la motivi. En cas de presentar la seva queixa per via telefònica, el Client tindrà dret a sol·licitar un document que acrediti la presentació i contingut de la queixa.

10.3. CINGLES assignarà un número de referència a cada reclamació o incidència, el qual serà comunicat al Client, i donarà resposta a la mateixa pel mateix mitjà utilitzat pel Client per a presentar la reclamació. En el cas que el Client no obtingui una resposta satisfactòria de CINGLES en el termini d’un (1) mes, el Client queda facultat per a acudir durant els tres (3) mesos següents, a la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions per la societat de la Informació o,  en el seu cas, a  les Juntes Arbitrals de Consum en els termes que estableix la normativa reguladora.

10.4. No obstant això, cap reclamació, fins i tot relativa a facturació, facultarà al Client per rebutjar el pagament de qualsevol de les factures pendents.

 

 1. Qualitat i interrupció dels Serveis.

11.1. CINGLES prestarà els serveis d’acord als nivells de qualitat que li siguin aplicables d’acord amb la normativa vigent, i en particular, aquells establerts en aquestes Condicions i en les ofertes particulars dels Serveis contractats pel Client.  

11.2 Modalitat NBD: -En la modalitat de servei “Next Bussines day” el client compta amb assistència telefònica 24 hores els 7 dies de la setmana per atendre incidències pròpies del Router o de l’estat de la xarxa propietat de Cingles. Aquesta assistència telefònica intentarà resoldre la incidència a distància, i en cas de no ser possible la resolució, obrirà un ticket d’incidència per anar a revisar-ho presencialment en horari laboral el proper dia laborable.

11.3 Modalitat 24×7: -En la modalitat 24×7 el client compta amb assistència telefònica 24 hores els 7 dies de la setmana per atendre incidències pròpies del Router o de l’estat de la xarxa propietat de Cingles. Aquesta assistència telefònica intentarà resoldre la incidència a distancia i en cas de no ser possible la resolució activarà el servei de guàrdies de Cingles. Aquest servei garanteix l’arribada d’assistència en un termini inferior a 3 hores des de la notificació de la incidència. El temps de resolució serà el mínim possible en funció de la magnitud/estat de l’avaria.

11.4. En relació amb la qualitat del Servei de Veu-IP i del Servei d’Accés a Internet, CINGLES es compromet a compensar al Client mitjançant una indemnització en cas que el temps d’interrupció a cada un d’aquests Serveis, individualment considerats, en un període de facturació (és a dir, un mes) determinat, superi les dues-centes quaranta (240) hores naturals, a  comptar des de  que  el  Client  hagi contactat  amb  el Servei  de Atenció al Client de CINGLES per informar sobre l’existència d’una possible incidència en aquests Serveis. En els casos en què CINGLES, després d’analitzar la possible incidència i comprovar la veracitat de la interrupció per causes tècniques imputables a CINGLES, conclogui que el temps màxim d’interrupció indicat per a cada servei ha estat efectivament sobrepassat, compensarà al Client amb la quantitat proporcional a la factura mitjana del Servei afectat, prorratejada pel temps  que  hagi excedit  el compromís,  sense perjudici de la devolució de l’import del Servei cobrat i no prestat, en la part alíquota corresponent al període d’interrupció del servei afectat. Aquesta indemnització serà efectiva  a  la factura corresponent  al període  de facturació immediatament següent a aquell en que es comuniqui i es validi la indemnització. En qualsevol cas, no constituirà falta de disponibilitat a l’efecte d’aquesta indemnització la interrupció dels Serveis com a conseqüència de: (a) operacions de manteniment de la xarxa durant el temps imprescindible  per  la realització  de  les mateixes; (b) avaries identificades  a  qualsevol xarxa no pertanyent a CINGLES; (c) indisponiblitat dels Serveis per causes imputables al Client, cas fortuït  o força major, i  qualsevol  causa aliena a CINGLES; (d) qualsevol  de les altres causes indicades en la clàusula 11.7.d’aquestes Condicions.

11.5. En qualsevol cas, la possible responsabilitat de CINGLES vindrà limitada a la quantitat  

abonada pel client com contraprestació al servei de dades, i de Veu-IP en el cas que també ho contracti, fins a un màxim de dos (2) quotes mensuals, excloent-se expressament  qualsevol altre tipus de responsabilitat, ja sigui  per danys directes o indirectes, dany emergent i / o lucre cessant, pèrdues de dades o negoci.

11.6. CINGLES abonarà automàticament la indemnització corresponent d’acord amb la clàusula anterior, en la factura corresponent al període immediat al considerat, sempre que la interrupció del servei suposi el dret a una indemnització per import superior a un (1) euro. 

11.7. En qualsevol cas, no hi haurà lloc a cap indemnització d’acord amb les clàusules anteriors quan la interrupció temporal dels Serveis (bé afecti individualment a  un d’ells  o bé a tots) estigui motivada per alguna de les causes següents:

11.7.1. Per causes de força major. CINGLES no serà responsable en cas d’impossibilitat de donar servei si això es deu a interrupcions prolongades del subministrament (elèctric, línies de telecomunicacions, etc.), conflictes socials, incendis, explosions, inundacions, actes i omissions del Govern i, en general, tots els supòsits de força major. Tampoc li serà exigible responsabilitat en cas que la impossibilitat de donar Servei sigui degut al propi client  o a tota persona autoritzada per ell.

11.7.2. Per la incorrecta o inadequada utilització dels Serveis per part del Client. 

11.7.3. En cas de suspensió temporal o interrupció definitiva d’acord amb aquestes Condicions, i en qualsevol cas, per incompliment greu del Client de les disposicions d’aquest Contracte, especialment, però sense limitació, en cas de frau o mora en el pagament.

11.7.4. Pels danys produïts a la xarxa per la utilització d’equips no homologats la conformitat dels quals no hagi estat avaluada, d’acord amb la normativa vigent.   

11.7.5. Per resolució judicial o administrativa. 

11.7.6. Per serveis operats o proporcionats per tercers. 

11.7.7. Per condicions orogràfiques i / o atmosfèriques que impedeixin o impossibilitin la prestació dels Serveis.

 

 1. Secret de les Comunicacions i Protecció de Dades Personals.

12.1. CINGLES garanteix el secret en les comunicacions del Client, en virtut del que disposa la Llei general de telecomunicacions 2014 i la resta de normativa vigent. No obstant això, el Client autoritza expressament que es realitzin gravacions de les converses que mantingui amb el Servei d’Atenció al Client de CINGLES, aspecte del qual serà degudament informat quan aquest enregistrament hagi de tenir lloc, d’acord amb la normativa vigent.  

12.2. Als efectes previstos a la vigent normativa sobre tractament de dades de caràcter personal, el CLIENT queda informat i consent que les seves dades de caràcter personal s’incorporin a un fitxer automatitzat o         manual creat sota la responsabilitat de CINGLES, i autoritza a aquest al tractament de les dades per ser utilitzats en el desenvolupament i execució del servei, així com per a l’oferta i contractació d’altres productes i serveis d’empreses del grup, en la forma i amb les limitacions de la normativa vigent sobre Protecció de dades de Caràcter Personal. De la mateixa manera, el CLIENT consent el tractament de les dades contingudes en el fitxer per part d’aquelles empreses que la seva la intervenció sigui necessària per a la prestació del servei.

12.3.  Amb l’objecte de remetre al Client ofertes, promocions o comunicacions que puguin ser del seu interès, el Client consent expressament que CINGLES li enviï comunicacions comercials publicitàries o promocionals, per qualsevol mitjà de comunicació electrònica, de productes o serveis de telecomunicacions de valor afegit, o de continguts de CINGLES o de tercers que intervinguin en la prestació de serveis de valor afegit. Aquest consentiment tindrà sempre caràcter revocable.

12.4. Mitjançant la signatura d’aquest Contracte, el Client atorga el seu consentiment exprés pel tractament de les seves dades personals amb les finalitats descrites anteriorment. No obstant això, el consentiment pel tractament de dades de trànsit per a la prestació de serveis amb valor afegit es considerarà atorgat des del moment de la sol·licitud, ús o accés per part del Client a aquests serveis de valor afegit. Així mateix, CINGLES informa al Client que les seves dades de localització seran cedides als serveis d’urgències, si així fossin sol·licitades per aquests.  

12.5. El Client haurà de proporcionar obligatòriament les dades sol·licitades per a la contractació i correcta prestació dels Serveis per part de CINGLES. En cas de no proporcionar les dades obligatòries, no es podran prestar els Serveis. Aquestes dades han de ser veritables i actuals. El Client es compromet a mantenir les seves dades personals actualitzades en tot moment, així com a comunicar a CINGLES qualsevol canvi en les dades del Contracte, especialment canvis en les seves dades de contacte, en les dades corresponents al domicili de facturació i / o en el compte corrent de domiciliació dels pagaments.  

12.6. El Client pot exercitar els seus drets d’accés, rectificació i cancel·lació remetent la seva petició per escrit a l’adreça de CINGLES indicada a la clàusula 10.1, o a l’adreça de correu electrònic info@cinclescomunicacions.com, en ambdós casos, a l’atenció del responsable de Servei d’Atenció al Client de CINGLES.

12.7. En cas de que el Client el sol·liciti, CINGLES lliurarà a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència  les següents dades personals del Client, amb el fi de que les mateixes siguin incloses en els serveis d’informació telefònica i guies telefòniques sobre números d’abonat, quan sigui obligatori pel tipus de servei de telefonia prestat per CINGLES (Servei de Veu-IP): nom  i cognoms  o raó social; número d’abonat; adreça postal  del domicili. Així mateix, el Client podrà sol·licitar a CINGLES mitjançant comunicació escrita i fefaent, que les seves dades siguin excloses, en tot o en part, d’aquests serveis d’informació i guies telefòniques, a partir del moment en què s’hagi rebut aquesta comunicació. Així mateix, i d’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades, el Client podrà sol·licitar que es rectifiquin o modifiquin les seves dades quan els mateixos siguin incorrectes o incompletes, i igualment podrà sol·licitar que els mateixos no puguin utilitzar-se per a fins comercials de tercers diferents de CINGLES.

12.8. D’acord amb el que estableix la Llei 25/2007, de 18 d’octubre, de conservació de dades relatives a les comunicacions electròniques i a les xarxes públiques de comunicacions, CINGLES informa al Client de la seva obligació de conservar les dades generades o tractades en el marc de la prestació dels seus serveis. Aquestes dades quedaran a disposició dels agents facultats d’acord amb la Llei, quan els mateixos els siguin requerits a CINGLES mitjançant autorització judicial, amb fins d’investigació, detecció i enjudiciament de un delicte greu contemplat al Codi penal o en les lleis penals especials.

 

 1. Propietat Intel·lectual.

13.1. La signatura d’aquest Contracte no implicarà en cap cas cap modificació sobre la titularitat dels drets de propietat intel·lectual o industrial que puguin correspondre a CINGLES, al Client o a qualsevol tercer. 13.2. El Client declara i garanteix disposar dels drets i autoritzacions pertinents per a la transmissió, emissió o comunicació pública de qualsevol contingut i informació mitjançant els Serveis, en virtut d’aquest Contracte, havent de complir amb totes les obligacions, condicions o llicències que es requereixin per l’ús i instal·lació dels continguts o productes als quals té accés o transmet a través dels Serveis prestats per CINGLES. Per tot això, el Client serà enterament responsable en cas que s’utilitzi, alteri, exploti, distribueixi, copiï i/o reprodueixi, total o parcialment, aquests continguts o informació amb finalitats lucratives o en benefici de tercers, llevat que hi hagi autorització expressa del titular d’aquests drets, i en general, per l’ús que faci dels Serveis.

13.3. CINGLES no serà responsable del contingut de les informacions a què el Client tingui accés a través dels Serveis contractats. El Client es compromet a utilitzar aquesta informació exclusivament per a ús personal i a no realitzar directament o indirectament una explotació comercial dels continguts o serveis als quals té accés, o dels resultats obtinguts gràcies a la utilització dels Serveis.

 

 1. Varis.

14.1.  Aquest contracte es regirà per la llei espanyola. Ambdues parts es sotmeten, a la jurisdicció dels jutjats i tribunals del domicili del Client, si aquest fos consumidor. En el cas que el Client no fos consumidor, i / o en cas que la legislació aplicable ho permetés, seran competents els jutjats i tribunals de Barcelona.  

14.2. CINGLES està facultat per modificar aquest Contracte i les seves Condicions (incloent-hi les quotes i tarifes aplicables als serveis) en qualsevol moment, sense el previ consentiment del Client, per raons legals, per motius tècnics o per canvis en la prestació dels serveis o a l’accés  al Lloc web, així com modificacions que puguin derivar de codis tipus existents en la matèria o, si s’escau, per decisions corporatives estratègiques, comunicant-ho al Client amb una antelació mínima d’un (1) mes. La comunicació al Client podrà realitzar-se, entre d’altres mitjans, a través del lloc web www.cinglescomunicacions.com o a través del Servei d’Atenció al Client de CINGLES, amb indicació de la data d’entrada en vigor de les modificacions anunciades. En cas que el Client sol·liciti còpia de les noves Condicions, CINGLES li remetrà les mateixes per escrit o per correu electrònic, sense cap cost. En cas de disconformitat amb la modificació proposada, el Client podrà sol·licitar a CINGLES la seva voluntat de resoldre el contracte sense penalització. El Contracte quedarà resolt des del moment en què el Client comuniqui a CINGLES la seva voluntat de resoldre anticipadament el contracte de conformitat amb aquestes Condicions. En qualsevol cas, si transcorregut el termini d’un (1) mes des de la notificació per CINGLES, el Client no hagués manifestat expressament la seva disconformitat, o bé el Client utilitzarà els Serveis amb posterioritat a l’entrada en vigor  de  la modificació anunciada  per CINGLES, s’entendrà que accepta les modificacions proposades.

14.3.  CINGLES podrà, previ compliment de tots els requisits previstos en la normativa vigent, cedir la titularitat dels Serveis a tercers que reuneixin tots els requisits legalment exigits per poder prestar els Serveis, així com cedir els títols que l’habiliten per la seva prestació i, com conseqüència, cedir  el contracte subscrit amb el Client, sense necessitat de demanar el consentiment del Client, sense perjudici del dret d’aquest a resoldre el Contracte en qualsevol moment, d’acord amb aquestes Condicions.

14.4.  En cas de discrepància entre els documents que formen el Contracte, s’aplicarà el següent ordre de prevalença: l’oferta comercial que expressament hagi acceptat el Client, les condicions especials que, si escau, s’apliquin a cada servei, i les condicions generals.  

14.5. Qualsevol comunicació entre les parts haurà de dirigir-se, en el cas de CINGLES, a les adreces de CINGLES indicades en la seva pàgina web www.cinglescomunicacions.com; i en el cas del Client, a les dades que consten (inclòs el seu correu electrònic) al formulari de contractació emplenat pel Client, el qual forma part d’aquest Contracte, sense perjudici de les posteriors modificacions que el Client realitzi en les seves dades de contacte, que el Client ha de comunicar a CINGLES d’acord amb aquestes Condicions. 

14.6. El Client autoritza expressament a CINGLES per tal que pugui fer constar el logo del client a la pàgina web o documentació comercial de CINGLES. El Client per la seva part podrà en qualsevol moment i de forma unilateral revocar la present autorització.

 

 1. Dipòsit de Garantia.

15.1.  En garantia del compliment de les obligacions d’aquest Contracte, CINGLES pot exigir al Client, en qualsevol moment, la constitució d’una garantia en forma de dipòsit no remunerat, en efectiu o aval bancari, així  com assignar al Client un límit de crèdit en la utilització dels Serveis, en els següents supòsits:

15.1.1.Per l’existència de deutes o quantitats impagades pel Client per qualsevol contracte, vigent o no, del  mateix o d’altres Serveis, amb CINGLES o amb tercers,  i fins que es mantingui la situació de mora del client. 

15.1.2. Per la no acreditació de solvència suficient per atendre les obligacions que pel Client deriven del present Contracte.  

15.1.3. Pel retard reiterat del Client en el compliment de les seves obligacions davant de CINGLES.  

15.1.4. Per l’existència de risc de frau, morositat o d’ús il·lícit dels Serveis. 

15.2  En cas que sigui procedent, en les garanties exigides pels retards reiterats en el pagament de les quantitats degudes a CINGLES,  el dipòsit es retornarà quan quedi acreditat que en un (1) any no ha existit cap retard en el pagament de les factures enviades per CINGLES al Client. En qualsevol cas, la quantia del dipòsit o aval en aquests supòsits, no serà superior al consum mitjà estimat de tres (3) mesos per línia del Client. En els altres casos, CINGLES procedirà a la devolució de la garantia constituïda pel Client en el termini màxim de quinze (15) dies des del moment en què desapareguin les causes que van motivar la seva constitució.

15.3.  En el cas que sigui procedent, en cas de resolució del Contracte, CINGLES efectuarà la devolució del dipòsit en el termini màxim de quinze (15) dies hàbils a comptar des de la resolució una vegada s’hagin liquidat totes  les quantitats pendents pel total de la deute contret en el seu cas, quedant el romanent a disposició del Client.